@danawhite fuck @jonjones I'm no longer a fan of such a fucking coward fuck u jones pathetic

— Payton (@Gun_Click_Boom) August 24, 2012