No comment ...

— Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) September 2, 2017