#clueless 🤷‍♂️

— Rob Gronkowski (@RobGronkowski) February 28, 2018