Joe Posnanski, chatting with Bobby Knight. [Joe Posnanski]